U kan op ons rekenen!

Nuttige Nummers

 • Card Stop: 078/ 170 170
  Klantendienst Worldline: 02/205.85.85
  Electronic Banking Crelan: 02/558.78.88
 • Europ Assistance: 02/ 533 75 75
 • Bijstandnummer Carglass: 0800/136 36 of
 • 0800/136 36000 (buitenland)
 • Bijstandnummer Baloise: +32 3 870 95 70
 • Bijstandnummer Axa: 02/550.05.55
 • Bijstandnummer AG: 0800/ 55 505 of
  +32 78 055 505 (buitenland)
 • Bijstandnummer Vivium: +32 (0) 2/406.30.00
 • Bijstandnummer DKV : +32 (0) 2/230.31.32

INSCHRIJVINGEN IN REGISTERS | BEMIDDELINGSDIENST EN OMBUDSMAN| GEDRAGSREGELS

Inschrijvingen in Registers


Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be 
                                  

Ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten als bankagent.

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laa 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

 

Bemiddelingsdienst en Ombudsman


“OMBUDSMAN IN FINANCIELE GESCHILLEN”
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 BRUSSEL
Tel.  02 545 77 70
Fax  02 545 77 79
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website : www.ombudsfin.be


“OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN”
De Meeûssquare 35
1000 BRUSSEL
Tel.  02 547 58 71
Fax  02 547 59 75
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website : https://www.ombudsman-insurance.be/nl

Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van gedragsregels en deelt u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de   werkzaamheden die bestaan in het adviseren over   verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het   verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van   verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van   verzekeringsovereenkomsten, dan wel in  het assisteren bij het beheer en   de uitvoering ervan.

1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk   beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder   kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling   geeft.

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de gedragsregels van kracht.  

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een   schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten   bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling   op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor   geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten   voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van   verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een   eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor   geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en   haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten   onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de   eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons   kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico   bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere   persoon dan de client voor de geleverde diensten van   verzekeringsbemiddeling.
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in   stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van   minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons   kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

  • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel   bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële   kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij   ontstentenis van  een concrete oplossing voor een specifiek   belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het   uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat aile informatie die onze verbonden   personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
  • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure?

2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende   garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons   kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict,   zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons   contact op nemen voor meer informatie.

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in   beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel   uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de   verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende   verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons   kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval   ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een   vergoeding van u als klant.